Chrobry – Górnik 29.04.00r. nas 97 + Gwardia 2 + Arka 1

Chrobry Głogów - GÓRNIK. 29.04.2000r. - Nas 97 + 2 Gwardia + 1 Arka